• Regulamin konkursu

Regulamin konkursu poświątecznego

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej KONKURS) jest GRREN LAND Magdalena Wincza z siedzibą: ul. Klonowa 42/55 16-400 Suwałki, NIP: 8442324270, REGON: 387294220 (zwana dalej Organizatorem),
 2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem fanpage’a Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram o nazwie sklepjestembio
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.04.2021 r. o godzinie 18.00, a kończy się 17.04.2021r. o 23:59. Po powyższym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane
 5. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z zasadami konkursu i regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie oraz wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w dalszej części regulaminu.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w konkursie może być wyrażona poprzez czynny udział Uczestnika w konkursie i wykonanie zadania, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa

ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Bez jakiego kosmetyku do pielęgnacji twarzy nie wyobrażasz sobie życia i dlaczego?” i opublikowanie swojej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u na Instagramie sklepjestembio. Zaobserwowanie profilu sklepjestembio na Instagramie i polubienie posta konkursowego, oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym 1-2 znajomych
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia w konkursie autor odpowiedzi udziela Organizatorowi zgody do wykorzystania jej w celu przeprowadzenia konkursu oraz oceny treści wpisu.
 3. Uczestnik może jednokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania
 4. Uczestnik biorąc udział w konkursie, potwierdza, że jest świadomy, że o wygranej w nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, czyli spełnienie warunków konkursowych i wykonanie zadania konkursowego,
 5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do konkursu odpowiedzi powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich, obsceniczne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego itp. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 6. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że jego odpowiedź na konkurs jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich
 7. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą zgłaszane przez osoby trzecie, w stosunku do nadesłanej odpowiedzi konkursowej
 8. Uczestnik konkursu, który po jego zakończeniu przestanie obserwować profil sklepjestembio na Instagramie, nie będzie miał możliwości brania udziału w kolejnych konkursach Organizatora.

NAGRODA

 1. Organizator konkursu wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź, która zostanie nagrodzona.
 2. Nagrodą w konkursie jest: szampon w kostce HERBS&HYDRO konopie i malina, Natura Rzeczy świeca sojowa Radość, Szczotka do masażu ciała na sucho Ajeden. Zestaw kosmetyków o łącznej wartości pieniężnej 152 zł,
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u (Instagram) Organizatora w dniu 18.04.2021 r
 4. Nagroda nie podlega wymianie na inne produkty, czy na gotówkę,
 5. W celu wysłania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, telefon
 6. Nagroda wysyłana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Nagroda wysyłana jest na koszt Organizatora
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych do wysyłki.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących konkursu najpóźniej w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamację, w formie pisemnej, należy przesłać na adres siedziby Organizatora konkursu.
 3. Reklamację rozpatruje Organizator,
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie,
 5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania,
 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora

 

POSTĘPOWANIE KOŃCOWE. RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator GRREN LAND Magdalena Wincza z siedzibą: ul. Klonowa 42/55 16-400 Suwałki, NIP: 8442324270, REGON: 387294220
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie
 4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane uczestnika jak nazwa profilu na Instagramie
 5. W przypadku gdyby Uczestnikiem konkursu byłaby osoba niepełnoletnia, dane osobowe opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej w konkursie przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości potwierdzenia wyrażenia tej zgody
 6. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osoby nagrodzonej to jest: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także adres dostawy,
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych
 8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie ich jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w konkursie i przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania nagrody
 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody
 11. W celu realizacji dostępu do treści danych, ich poprawienia, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.
 12. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://jestem.bio/news/n/431/Regulamin-konkursu
 13. Portal Instagram zwolniony jest z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika
 14. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram
 15. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

 • Sklep zamknięty

Witamy w naszym sklepie!

Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania nowego asortymentu - ustawiamy wirtualne regały i rozkładamy towar. To potrwa jeszcze chwilę, prosimy o cierpliwość.

Zespół jestemBIO.

Kosmetyki naturalne, ekologiczne, przyjazne dla skóry i środowiska. Produkty znanych i sprawdzonych producentów.